۱۳۸۷ اسفند ۲۶, دوشنبه

ضرب المثل‌های بلوچی

راه په همراه وش انت
پس و نپس مچ و بچ
نود اگه نگوارنت بله ساهگش وش انت
اگه پلانی مارا بکشی بله سر روچین دورندنت
کت وت و ننگ وت
چکان روانت په گوازی ماتان روانت په شر و کازی
کهور انت و بنی دورانت
کنار بر کنت لت مه سر وارت
اگه شه دپا کپی به هنحا بکپیت
پاد همدان روت که دل روت
کور بزانت و کاسگی بلوک بزانت و نواسگی
هر که هرانت ما پالامین
کرگی سر که در یهت من زانت که هر آپس انت
کرگ پیش مات تچیت
هر باری سبک انت جنین اگلی تنک انت
سرگ و سگندک هور گردانت
گربگش گوشت تی گوه دواینت رپت گلی کرت
په چورین چوک دلگ هم شام ای
په چورین چوک پپ هم گوشت ای
دور نشاری بچ منی دلی درمان نبیت
موری بادشاهی یک روچ انت
مکسک نکشی بله دل هراب کنت
هر روچ یک روچی نه‌انت
مور په چرپی و مکسک په شیرنی
هر مبه وتی دیما مچار هشتر ببه دور بچار
دو دل واهان مرنجین‌ایت بوتگین سودایا مبجینیت
هر کار مکن مستر جنا اپ نهوشت‌ایت گیچنا
دهتر کتکانی سورانت هتوکانی
ادان نندیت بمپور گندیت
سرهد و سیستانی سی شپ راه انت په بورجانی پادان سهب و بیگاه‌انت
من دور و تو دور من کایان چه کیچ و تو کایه چه بمپور
مگوش بمپور بگوش ویرانه گم
هرما کزوری مچار و بزوری
مهراب چه هاران کوج کتگ هر منزلی پنج روچ کتگ
هونانی بجوشین‌انت گون می هونان جوش نورانت
نه اروس زایی نه مرک دوایی
جنین چک گوری دکان‌انت روچی سد روت سد ییت
سانگ و بند بند و تنگ
کوم جن لگمه بجن کوم شو دشمن رو
تو مگوش منی مولدین ماتا ته من مگوش‌ان تی بی‌بی‌این ماتا
هرکه زهرانت گوهری بهرانت
کوری دستا مکپ و کری شهماتا مور
هچ بر برات ای براتی نروت
براتی بدل برازهت نبیت
هچ کس وتی کهنگین جامگا په بوت دور ندانت
تهتا بدل کنه بهتا چون کنه؟
پیرمردان و کپتگان جوکی من دلبرین ورنایی نبان نوکی
گنوک انت دل په تو پهر بندایت تچوکین اپ پشتا کشک رندیت
زالا مچار بوژان سرین بهتی بچار زور اورین
گوک که یک من شیر دندت یک لگتی جنت
ای میاران تاوان گهتر انت
چم که نگندی دل هم نواهی
جنگی نشانه گه مور انت
دار که ترا انت گو زورایت هشک که بوت گوم نزور ایت
جن په کله اپس نبیت
بنی ادم مرگ بی بالنت
پوکی مال گنوکی انت گنوکی مال ملایی
ای هوکا پتی کم ببیت بازانت
هر هرماگی چل و پونی هست
تهنایی هدا لاهک‌انت
دو دوک اگه کر همدگه بنت جنگ ورنت
پلانی شیکنی شیر و پهتگین نانانی ملکموت‌انت
بگا که دپ دوار برسیت هم دیم چهر دنت
پلانی نه ریت و نه راه دنت
پلنگ دور کپ کنت وتی لاپا دریت
سوار ای هال پیادگ سهی نه انت
شگام و رگام نوکین تام - من تر وران تو من مور
پلانی پیر بوت بله میر نبوت
تولگی دپ په هنگور نرسیت گوش‌ایت ترپش‌انت
هر اپی په ابریچی
جو اگه راست ببیت اپ گرگر نکنت
کپتگنت‌انت کوهان و جه جتگ جمپان بی نکاهانی بچ شرپتدارانت
بلوچی زیمل

هیچ نظری موجود نیست: