۱۳۸۷ دی ۱۲, پنجشنبه

خبراجير كردن مخبرين جديد توسط سليماني!


بنام الله مقتدر

خبراجير كردن مخبرين جديد توسط سليماني

اينك اين خبر در همه جا منتشر است كه علاوه بر مخبرين قبلي كه اداره اطلاعات براي تعقيب و شناسائي مبارزين فرستاده است اينك حجت الاسلام سوار بر مسلمين جناب حاج آقا سليماني، نماينده رهبر در بلوچستان نيز گوبا مهربان شده و از جانب خويش سر كيسه رژيم را شل كرده و شروع به اجير كردن مخبرين جديد نموده است. سليماني اخيرا با اقدامي مذبوحانه جارچي هائي بهمه طرف فرستاده است تا در همه جا جار بزنند كه اي مردم بلوچ بيائيد بشما پول ميدهيم پول !! از شما هركسي كه برود مبارزين ملت بلوچ و مجاهدين جندالله را شناسائي كند و بدست ما به كشتن بدهد ما به او پول ميدهيم پول!! چه عجب قبلا چرا نميدادي حقه باز فتنه گر!! وقتيكه انساني با شرف بيگانه ميگردد موجودي دقيقا شبيه سليماني ميشود. اي سليماني فلك زده ي از خدا برگشته تو چه موجود نادان و نا بخرد و كور دل و دنيا پرستي هستي بدبخت تو با اين ندانمكاري هايت آبروي اين رهبر را بردي! اي بدبخت اشتباها بحكومت رسيده چرا همين پولها را در راه اجراي عدالت صرف نميكني تا همه دعواها، جنجالها و كشمكش ها به پايان برسد. اي فلك زده تو اگر حكومت كردن بلد نيستي خب گورت را گم كن چرا عدالتخواهان را ميكشي و خود را جهمني ميكني! چرا پولي را كه حق طبيعي اين مردم غارت شده است و بايد از راه درست و حلال به آنها برسد از طريق حرام و جاسوسي و آدمكشي به آنها ميدهي! تو خودت كه يك جهمني آشكار هستي چرا همه ملت را جهنمي ميكني! بدبخت مگر تو چقدر ميتواني در اين دنيا باقي بماني كه اينهمه داري خباثت و جنايت ميكني؟ سليماني بدان هم شما كه براي سركوب عدالت و سلطه ظالمانه خود مبارزه ميكني وهم ما كه براي دفاع از عدالت و حقوق حقه و پايمال شده خود و مردم مظلوم مان داريم مبارزه ميكنيم همه در وقت مقرر خود خواهيم مرد چون مرگ امري چاره ناپذير است ولي نتيجه اين خواهد بود كه شما با اين خباثتهائي كه داري ميكني به جهنم ميرويد و ما به جنت. اما كسي كه از شما پول ميگيرد تا به تعقيب و كشتن مبارزين دين ، قوم و سر زمين خود به پردازد مثل كسي است كه با مادر خويش زنا ميكند و اگر كسي پرواي چنين عمل زشتي را نميكند از نظر ما هيچ اشكالي ندارد. و تو بهوش باش سليماني زندگي اين دنيا خيلي كوتاه است همه يكي پس از ديگري خواهيم مرد ولي مرگ شهادت نصيب هركسي نميشود اگر خودت را اصلاح نكني و همچنان به پروبال دادن يك مشت زابلي نفهم و بي سروپا ادامه دهي و اين كثافت ها را باز هم بر سياه و سفيد مردم بلوچ مسلط نمائي مطمئن باش كه در اين دنيا روي آرامش را نخواهي ديد و در فرداي جهنم بياد همه اين حرفهاي من خواهي افتاد ولي آنگاه چه سود پس چه خوب خواهد بود كه همين حالا فكري براي عاقبت خودت بكني سليماني هوچيگر منافق بهوش باش كه داري به جهنم ميروي و اين مالي را كه با هزار كلك و جنايت داري جمع ميكني بدردت نخواهد خورد .... يا حق!
watwajahi - وتواجهی

هیچ نظری موجود نیست: