۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه

پرونده ى ايران در دولت اوباما به يك ديپلومات نزديك به اسرائيل واگذار مى شود

يك فصلنامه ى معتبر امريكايى كه به خصوص در محافل سياسى واشنگتن از جايگاه خاصى برخوردار است گزارش داد كه دنيس روس، دوست مشهور اسرائيل و فرستاده ى ويژه ى صلح خاور ميانه در زمان رياست جمهورى بيل كلينتون تصدى پرونده ى ايران را در دولت باراك اوباما بر عهده خواهد گرفت.خبر اين انتخاب عده اى از تحليل گران را با اين نگرانى مواجه كرده است كه امريكاى دوران اوباما از موضع سخت ترى با ايران برخورد كند. فصلنامه ى "نلسون ريپورتس" در آخرين شماره ى خود نوشت: روس، از بنيانگذاران انستيتوى واشنگتن ويژه ى مطالعات سياسى خاور نزديك، اهرم پژوهشى سازمان ايپاك، بزرگترين گروه فشار اسرائيلى در امريكا، همان كسى است كه پرونده ى ايران در دولت آينده ى امريكا به وى واگذار خواهد شد.گفته مى شود اين انتخاب در صورت تحقق باعث مى شود كه روس بجاى كاخ سفيد مستقيماً از وزارت خارجه ى امريكا پيروى كند.اين شخصيت امريكايى در زمان بيل كلينتون هماهنگ كننده ى خاص سياست هاى امريكا در قبال مسايل خاور ميانه بود.جين لوپ كارشناس برجسته ى امريكايى مى گويد كه تعيين چنين شخصى براى چنين سمتى مى تواند به موضعگيرى سخت امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران منجر شود.باراك اوباما رئيس جمهورى منتخب امريكا در جريان مبارزات انتخاباتى خويش به اين نكته اشاره كرده بود كه در مسايل خاور ميانه از همكارى و همفكرى دنيس روس استفاده خواهد كرد.فصلنامه ى "نلسون ريپورتس" خبر از آن نيز داده است كه ريچارد هاس رييس شوراى روابط خارجى امريكا فرستاده ى اوباما ويژه ى مناقشات كشورهاى عربى با اسرائيل خواهد بود.اين نشريه همچنين خبر داده است كه ريچارد هولبروك سفير سابق امريكا در آلمان كه زمانى نيز به عنوان معاون وزير خارجه امريكا كار كرده است، فرستاده ى ويژه ى اوباما جهت امور هند و پاكستان خواهد بود.
بخش فارسی العربیه

هیچ نظری موجود نیست: