۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

" ماکیاولیسم آخوند های شیعه" در سیا ستحسن ماسالی
"فرهنگ سیاسی" زمامداران جمهوری اسلامی در ایرانیا " ماکیاولیسم آخوند های شیعه" در سیا ستگذاری

مردم ایران- از اقشار تهیدست تا ثروتمند- سالها به کسانی که در " لباس روحانیت" نقش تبلیغات مذهبی و " اخلاقی" را بر عهده میگرفتند، با دیده احترام می نگریستند. اما بمرور، بخشی از مردم بطور "تجربی" پی بردند که اکثر قریب باتفاق آنانی که بنام" روحانیون شیعه" در آن لباس تظاهر به دین داری میکنند، عناصر فاسد و ریاکاری هستند. تا اینکه خمینی و اسلامیست های افراطی ، در اثر اشتباهات زمامداران و اپوزیسیون سابق ایران و طرح " کمربند سبز" آقای برژینسکی و موافقت قدرتهای بزرگ در " کنفرانس گواد لوپ" ، در ایران به قدرت رسیدند، و بسر کردگی خمینی قدرت سیاسی واداری کشور را تمام عیار بدست گرفتند.از سال 1979به مرور ماهیت و خصلت ریاکارانه، دزدی و کلاهبرداری، فساد اخلاقی ، تروریستی و جنایتکارانه این قشر برای اکثریت قریب باتفاق مردم ایران آشکار گردید. اما مشاهده میکنیم که " آخوندها" توانسته اند قریب سی سال سیاستمداران کشورهای غربی را که با متدلوژی " دیپلوماسی کلاسیک" عمل میکنند، بفریبند. اکثرسیاستمداران کشورهای غربی شایداز" ماکیاول"سیاستمدار ایتالیائی و از روشهای" ماکیاولیسم" چیزهائی آموخته باشند، اما "گسترش تروریسم اسلامی" و شرایط ناهنجار حاکم در خاورمیانه نشان میدهند که از " ماکیاولیسم آخوند های شیعه" که بالاترین درجه از بینش و منش ریاکارانه و فساد در قرن بیستم میباشد، اطلاع کافی ندارند." فرهنگ سیاسی"آخوند های شیعه چگونه تعریف میشود؟1- آخوندهای شیعه از یک مرکزیت و از یک مرجع تبعیت نمیکنند ، بلکه هر کدام بر اساس تفسیری که درباره باورهای مذهبی وامور دینداری ارائه میدهند، "مرجع تقلید" خود را انتخاب و مناسبات خود را تنظیم میکنند. این روش با عث شده است که هر فرد وجناحی " رفتار اجتماعی " خود را بر اساس "تفسیری که ازمصالح و منافع اسلام و خودش" بعمل می آورد"، تعیین کند. و آخوند ها نه تنها درباره " رویدادهای گذشته تاریخ ادیان و مذاهب" تفسیر دلخواه خودش را ارائه میدهند، بلکه درباره " رویدهای سیاسی واجتماعی کنونی داخلی و بین المللی " نیز نظر میدهند و " فتوا" صادر میکنند تا منافع خود و فرقه خودشان را بنام " اسلام " تضمین کنند. بعبارت دیگر: آخوندهای شیعه برای تضمین منافع و ادامه سلطه خود، از دین یا مذهب ،بعنوان یک ابزار " ایدئولوژیکی " استفاده میکنندو تمام عملکرد های ریاکارانه خود را در آن چارچوب بنام " مصلحت اسلام" توجیه میکنند.2- بررسی تاریخ تحولات سیاسی ایران نشان میدهند که آخوندها تا زمانی که به تنهائی قدرت سیاسی را در دست نداشتند، با رهبران عشایر و صاحبان قدرت داخلی و خارجی، هم پیمان می شدند و " باند های تروریستی" تشکیل میدادند تا منافع خودشان را براساس تفسیر " ایدئولوژیکی " که از " مصلحت اسلام " بعمل می آورند ، تضمین کنند.3- پس از به قدرت رسیدن خمینی، اکثر رهبران و جناح بندی های شیعه در ایران و در خاورمیانه ، تحت لوای ایجاد" حکومت جهانی اسلامی " و بنام " مصلحت اسلام " باهمدیگر متحد شدند و براین اساس حتی از گروههای افراط گرای دیگر حمایت بعمل آوردند.پس از استقرار" جمهوری اسلامی" در ایران، همه جناح بندی های شیعه در قدرت سهیم شدند و برای استمرار بخشیدن قدرت خود بیرحمانه به انواع واقسام جنایت وترور در داخل وخارج از کشور متوسل شدند.پس ازمرگ خمینی ، به جناح بندی های مختلفی بنام " اصلاح طلب" ، " محافظه کار" و " سازندگان پراگماتیست" و غیره تقسیم شدند و بر سر تصاحب قدرت با همدیگر به رقابت پرداختند. اما از آنجائی که همه آنان در کشتار مردم ایران، قتل عام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی، ترور شخصیت های سیاسی و فرهنگی، دزدی ، فساد مالی و اخلاقی و ایجاد شبکه های تروریسم بین المللی، سهیم هستند، کوشش میکنند به همه ابزارهای ریاکارانه در سطح داخلی و بین المللی متوسل شوند تا " بقای رژیم جمهوری اسلامی و خودشان " را تضمین کنند.رهبران رژیم برای بقای خود از عناصر مختلف و تاکتیک های گوناگون استفاده میکنند :الف- گاهی افرادی نظیر" محمد خاتمی" را بجلومی اندازند تا با بازی با کلمات و استفاده از واژه های سیاسی نامفهوم و نامشخص از قبیل " دمکراسی اسلامی"،" حقوق بشر با ارزشهای اسلامی" مردم داخل کشور و محافل بین المللی را " مشغول " سازند. ایشان با مهارت و زیرکی آخوند مآبانه خود توانست قریب هشت سال مردم ایران و جهان را فریب دهد.ب- گاهی فرد بیسواد و جاهل مسلکی بنام "محمود احمدی نژاد" را بجلو می اندازند تا اسرائیل را به نابودی تهدید کند و یا برای رشوه گیری از قدرتهای جهان، د سترسی به سلاح های اتمی را مطرح سازد. ج- گاهی " اکبر هاشمی رفسنجانی" بعنوان سردسته ریاکاران راتشویق میکنند تا محرمانه وارد گفتگو با مقامات ارو پائی و آمریکا شود و قول و قرار های بدهد که قابل کنترل و تضمین نیستند.د - رهبران این رژیم برای بقای خوداز یکطرف از ابزار های دیپلماتیک و " گفتگو" استفاده میکنند، و از طرف دیگر، مخفیانه با مهارت مشغول گسترش شبکه های تروریستی وتخریبگرانه خود در خاورمیانه و حتی درمیان طرفداران خود در کشورهای اروپا ، آسیا، آفریقاو در آمریکای لاتین هستند. و حتی برخی محافل گستاخانه برای آنان در ایالات متحده آمریکا"لابی گری " میکنند.ر- رهبران جمهوری اسلامی از اشتباهات فاحشی که ایالات متحده آمریکا در عراق، افغانستان و پاکستان مرتکب شده بهره برداری میکنند. و همچنین از فساد اداری کشورهای همسایه استفاده میکنند و باندهای قاچاق برای معاملات مواد مخدر، اسلحه وحمایت مالی از شبکه های تروریستی سازماندهی کرده اند.برکناری رژیم جمهوری اسلامی درایران،+ از طریق بایکوت اقتصادی هدفمند: از قبیل عدم خریداری نفت و عدم فروش مواد تسلیحاتی،+ فشارهای دیپلماتیک از قبیل محاکمه رهبران جمهوری اسلامی در دادگاههای جنائی بین المللی،+ همچنین پشتیبانی از نیروهای ملی و دمکرات و حمایت از حقوق بشر و دمکراسی خواهی درایران، امکان پذیر است.

هیچ نظری موجود نیست: