۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

مقام ومنزلت جهاد در اسلام


بعضی از مسلمانان هنگامی که می شنوند جهاد مسلحانه،یکی از ارکان و
برنامه های اسلام است درتعجب فرو می روند که مگر دین می تواند توام
با جنگ باشد.اما با توجه به این که همیشه افراد زورمند وخود کامه که اهداف
انبیاء رامزاحم خویش می دیدند. دربرابر آنان ایستاده وجزء به محو دین وآیین خدا
راضی نبودند،روشن می شود دین داران راستین عین تکیه بر عقل ومنطق
واخلاق،باید درمقابل این گردن کشان ظالم وستمگر بایستند وراه خود را با
مبارزه ودر هم کوبیدن آنان به سوی جلو بازکنند.اصولاً جهاد یکی از
نشانه های موجود زنده ویک قانون عمومی در عالم حیات است.وهمۀ
موجودات زندۀ جهان اعم از نباتات وحیوانات بوسیلۀ جهاد موانع را از سر
راه خود برمی دارند تا بتوانند به کمالات مطلوب خودبرسند.
به عنوان مثال،ریشۀ درخت برای بدست آوردن غذاونیرو،به طور دائم در حال فعالیت است،واگر روزی این فعالیت وکوشش را ترک کند،ادامۀ زندگی برای اوغیر ممکن است.به همین دلیل هنگامی که در حرکت خود در اعماق زمین با موانعی برخورد کند،اگر بتواند آنهارا سوراخ کرده واز آنها می گذرد وحتی در وجود خود ما در تمام شبانه روز حتی در ساعاتی که در خوابیم نبرد عجیبی میان گلبولهای سفید خون ماودشمنان مهاجم وجود دارد، که اگر یک ساعت فقط این جهاد ومبارزه خاموش گردد،ومدافعان کشوردست از
پیکار بکشند،انواع میکروبهای موضی در دستگاههای مختلف بدن رخنه کرده و سلامت ما را به مخاطره خواهند انداخت عین همین مطلب در میان جوامع انسانی واقوام وملل عالم وجود دارد.آنانی که همیشه در حال جهاد ومقاومت بسر می برند همواره زنده وپیروزند وجوامعی که به فکر خوش گذرانی وادامۀ زندگی فردی هستند،دیر یا زود ذلیل وخوار خواهند شد.

هیچ نظری موجود نیست: