۱۳۸۷ دی ۱۳, جمعه

توطئه شومِ تقسیم ِبلوچستان ادامه دارد.


حکومت فاشیستی پهلوی قسمتهایی با ارزش از بلوچستان غربی مان را به استان کرمان و خراسان الحاق کرد و بخشی بی نظیری از جنوب وطنمان را تجزیه کرده «ا ستان ساحلی و هرمزگان » نام گذاشت.
حکمرانان فعلی تهران خصوصا خامنه ای ماربدوش ،رفسنجانی دلارپرست،
باند احمدی نژاد سفیه و همکاران محلی شان یعنی زابلیان نمک نشناس، سیاست فاشیستی حکمرانان پهلوی را در بلوچستان وحشیانه تر ادامه می دهند. زمزمه های شومی را سرداده اند تا بلوچستان فعلی مان را بازهم تجزیه وتقسیم کنند.
توطئه های شوم تقسیم بلوچستان همچنان ادامه دارد که حول دو طرح شیطانی می چرخند.
اـ طرح تجزیه و تقسیم بلوچستان غربی مان به دو قسمت.
این قاتلان بلوچ کش میخواهند زابل، دزّاپ و واش را تجزیه کرده، « استان سیستان » بنامند. شستون، پهره و چهبار را « استان مکران» اسم بگذارند تا وحشیگری نامحدود وکینه عمیق خود را با برداشتن نام تاریخی و ابدی بلوچستان از سرزمین بلوچستان نشان داده و انتقامی تاریخی از میلیونها بلوچ بگیرند.
۲ـ طرح تجزیه و تقسیم بلوچستان به سه قسمت.
جنایتکاران شیعی ـ شونیستی تهران خامنه ای جلاد، رفسنجانی مفتخورو احمدی نژاد ذلیل با مشورت و بکارگیری مزدوران زابلی شان بیهوده خواب آنرا می بینند تا وطن مادری مان را به سه قسمت تجزیه کنند. پهره و چهباررا « استان مکران» نام گذارند.. شستون و واش را« استان خاوران» نام نهند و دزّاپ و سیستان را «استان سیستان» بنامند.
طبق طرح شوم دومشان هم، می خواهند نام بلوچستان را از روی سرزمین مادری مان بردارند. زهی خیال باطل.
آخوندهای خوکِ پلید، فاشیستهای مذهبی تهران مزدوران ریز و درشت شان در زابل مطمئن باشند که جای واقعی آنها و حکمرانی صفوی شان در زباله دانی تاریخ ،دربغل شاه اسماعیل شان
است.
به کوری چشمان فاشیستان و شونیستان مذهبی و غیر مذهبی فارس، مردم بلوچ وسرزمین پرافتخار
بلوچستان تا ابد ماندنی هستند.
دادالله بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: