۱۳۸۷ بهمن ۲, چهارشنبه

باراك اوباما يك سياهپوست با راي ملت به كاخ سفيد رفتبنام الله مقتدر
باراك اباما يك سیاه پوست در شور و شوق و هيجان بي سابقه اي از سوي ملت به كاخ سفيد رفت.
بيستم ژانوايه در امريكا يك روز تاريخي بشمار ميآيد و بلكه در همه جهان! در اين روز هزاران نفر از گوشه و كنار آمريكا به واشگتن رفته بودند تا مراسم سوگند يك سياهپوست را براي رياست جهوري قدرتمند ترين كشور جهان از نزديك ناظر باشند. بيش از دو مليون نفر در سرماي سخت براي پيروزي يك سياهپوست ابراز احساسات كرده و برايش دست تكان ميدادند و نغمه سرائي ميكردند.
يك سياهپوست يتيم بي پشتوانه و بي سرمايه از طبقات زيرين يك جامعه سرمايه داري، چگونه صعود ميكند و به بالاترين پست سياسي اداري كشور پنهاوري مانند امريكا با نزديك يه سيصد مليون جمعيت ميرسد خود بيانگر اينست كه در درون اين كشور دموكراسي وجود دارد و انتخاب بر اساس ضوابط دموكراتيك و صلاحيتهاي افراد انجام ميشود و نه بر اساس روابط و تعصبات فرقه اي و قومي.
اگر در امريكا يك شوراي نگهبان و يك تشخيص مصلحت نظام و يك مجلس خبرگان رهبري از متعصبين يك فرقه مذهبي كنترل امور را در دست ميداشتند آيا امكان آن بود كه يك وكيل عدالتخواه دادگستري همچون باراك اوباما كه وكالت طبقات مظلوم جامعه اش را ميكرده است وارد چرخه انتخابات شود و به پيروزي هم برسد!!؟
اگر باراك اوباما در ايران ميبود نه تنها كه به رياست جمهوري نميرسيد بلكه بخاطر حمايت از مظلومان جامعه تا حالا استخوانهايش در زندان اوين پوسيده بود و يا ديوانه اي بيش از او باقي نمانده بود و يا خيلي وقت پيش در گورستان خاوران در يكي از گورهاي دسته جمعي تبديل به خاك شده بود. و چنين است فرق بين يك كشور دموكراتيك و يك كشور ديكتاتوري.
باراك اوباما در اداره كشور كاملا آزاد است افراد كابينه اش را خودش و با كمال آزادي و بدون دخالت و سفارش كسي ديگر از نخبگان ملت انتخاب ميكند ولي رئيس جمهور ما جناب احمدي نژاد يك آقا بالا سر دارد و هر كاري كه ميخواهد بكند حتما بايد با ميل و اجازه آقا باشد آقائيكه پا فشردن بر گرده ملت را حق مادام العمر خود ميداند و هركسي كه در اين باره اعتراضي داشته باشد سزايش مرگ است و اينست فرق بين دموكراسي و ديكتاتوري! اوباما اگر پس از چهار سال راي نياورد شرافتمندانه راهش را ميگيرد و ميرود ولي احمدي نژاد مصر است كه با پشتيباني آفا كه تمام ثروت مملكت را در اختيار خود گرفته است و با دستكاري صندوقهاي راي باري ديگر حتما و حمتا ميخواهد رئيس جمهور شود. در مملكت ما آرائي را كه بظاهر مردم ميدهند فقط جنبه نمايشي دارد و در عمل هيچ ارزشي نداشته و نخواهد داشت چون صندوق ها بكمك نيروي انتظامي از آراي جعلي و قلابي پر ميشود و فقط هركسي كه مورد نظر آقا باشد انتخاب خواهد شد و لا غير!
خداوند بر اين ملت و اين مملكت هميشه ديكتاتور پرور رحم بفرماياد! يا حق.

وتواجهی

هیچ نظری موجود نیست: