۱۳۸۷ دی ۱۶, دوشنبه

خمینی امام خون و دروغهیچ نظری موجود نیست: