۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

من بلوچى از بلوچستان خود
من بلوچى که خودم ازخود, زمين وسرزمينى داشته اممن بلوچى که خودم ازخود,اصول وزندگى اى داشته ام
من نميدانم چگونه است و, چطورواز کجا ايراني امگربلوچى ازبلوچستان ھستم, پس چه سان ايراني ام؟
من بلوچى پا برھنه,مال واموالم به تاراج, دلخوشم ايراني ام؟اين نه من ھستم که بيگانه شدم ازخود,ولى با زورمن ايراني ام
من نه امروز است فقط , ھشتاد سال دربند ودر ويراني اممن فقط نامى زايران ميکشم با خود يدک, با جبرمن ايراني ام
دربلوچستان خود ھستم,ولى اشغالگران گويند که من ايراني امبا سرود وپرچم اشغالگرى در يک کپردريک کلاس ايراني ام
ياکه با تاريخ جعلى ھمان شاھان وغداران ميگويند که من ايراني امھروجب خاکم بلوچستان دراشغال ومردان بلوچ دربند که من ايراني ام؟
من نداشتم حق اظھار,انتخاب نام کشور,من چه سان ايراني ام؟اى برادر, من نه امروزاست که,ھشتاد سال با توپ وتانک ايراني ام
گر ندارم زورو قدرت, من چه گويم گر نگويم دوستان ايراني امحال ميدانيد چه سان اى دوستان,من که فقط با ظلم وزوراجنبى ايراني ام

فکرکنيد روزى اگراين ظلم و زوروتوپ وتانک از بين رَوَد ايراني ام؟
يا شود روزى که فرياد بزنم با توپ وتانک ھم من نگويم دوستان ايراني ام؟

کوران دامنى

هیچ نظری موجود نیست: