۱۳۸۷ دی ۱۵, یکشنبه

سرمچارشهید عبدالغفورریگی بلوچستان ءِ نمیرانین پُسّگ.


هزاران سلام ءُ شاباش انت هما گرانقدرین پت ءُ مات ءَ که چشین ایماندارین، پاک ءُ مزاربیمین بچّ اش رودینتگ ءُ بے حساب دروت ءُ مرحبا انت چشین بے درورین بلوچ بچّ ءَ که وتی شهدین زندءُ کیمتی ین ورنایی ءَ مان برحقین جهاد ءُ کومی جد ءُ جهد ءَ په بلوچ کوم ءُ بلوچ کوم ءِ مذهب ءُ بلوچ کوم ءِ عزت ءُ آبروءِ هاترا ندر کت.
نوک ورنائین شهید عبدالغفور، پاکی ءُ ایمانداری ءُ سرمچاری ایثارءِ هما برزین درجه ءُ حدّ ءَ رستگ اَت که وتی شیرکنین زند ندرکت ءُ گون اے بے درورین سرمچاری ءَ بلوچستان ءِ سرمچارانی نوکین دورے ءِ بُن هِشت ایرکرت. هما دور که الّم ءَ مئی کومی راجدپتر (تاریخ ) ءِ مزن شانین بهرے بیت.
سرمچارین عبدالغفور، بلوچستان ءِ پلین شهید کامیاب بوت که ایران ءِ رسترین حکومتی یان ءَ هور گون آیانی چگلی ( اطلاعاتی ) ءُ نظامی ءُ زورانسری اداره یان، مان بلوچانی تاریخی شستون ءَ
پروشت ءُ پروش به کنت.
گیش چه ۲۰۰رسترین اطلاعاتی ءُ نظامی که چه اسرائیلی جهودان زالمتر ءُ هونوارتراَتنت، کشگ بوتنت ءُ ٹپی ءُ زدگانی حساب ءَ شستون ءُ دزّاپءِ نادراه جاهان شرترزاننت.
ایران ءِ بلوچ دژمنین حکومت ، مان شستون ءَ هما پیم ءَ سرین پروش بوت که دگه په اے زوتّان
اودان ، بود کرت نکنت. آهان، بلوچانی چشین کینگ ءُ ونده گریءِ گت هم نبرتگ اَت.
آ اطلاعاتی ءُ نظامی ( فوجی) که جهندم ءَ دیم دیگ بوتنت بلوچانی زند ءِ شپ ءُ روچ سک نگیگ کرتگت، آهان ءَ بازین یتیمانی آه ءُ آیانی پردردین دلانی حق ءُ جنوزامانی پریات ءُ اوپارکشین پت ءُ سوگیگین بلوچ ماتانی بدین دعایان گپت.
شهید عبدالغفور ریگی بلوچستان ءِ پلین سرمچار نمیران انت.
بے حساب دروت په شهید عبدالغفور ءِ پاکین روح ءَ
آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان.
محمد کریم بلوچ

۱ نظر:

محمد گفت...

دوست عزیز سلام

بایکی از پرچالشات ترین موضوعات به روزم

بار دیگر نگاهی بر ایمان وکفر

آیا برادر من کافر است

چالشات پیش روی ایمان وکفر را پاسخ دهید

آیا می توان انسانی دیندار ومومن دید

چه کسی کافراست تو یا من؟ چه کسی مومن وبرحق است تو یا من؟http://chera2chera.blogfa.com/