۱۳۸۷ دی ۱۴, شنبه

شهید عبدالغفور شاگرد باوفای امام حسین

با عملیات افتخارآمیز شهید عزیز عبدالغفور دولت فرعونی ایران باید عبرت بگیرد وبه تجاوزات وتوهینات خودبه اهل سنت وقوم بلوچ پایان دهد والا بلوچ قومی نیست که تن به ذلت بدهد. ای رژیم منحوس ! تو بلوچ را می شناسی به همین خاطر از بدو ورودت به ایران از ترس بلوچ خواستی او را به خواب ابدی بفرستی ولی کسانی بودند که پی به نقشه های شوم تو برده وجوانان بلوچ را بیدار کردند والآن میدانی بلوچ وقتی بیدار شد دیگر به خواب نمی رود وترس تو بزدل از بیداری بلوچ است تو می دانی که بلوچ برای دفاع از دین و مذهب قوم خود از خون و جان خود می گذرد واین را این عملیات برای تو ثابت کرد پس منتظر دومین وسومین و .....عملیات ها نباش و دست از کارهای احمقانه خود بردار که روزی می رسد ونزدیک است که دُم خود را بر پشت خود گذاشته بلوچستان را ترک می کنید نگذارید بلوچ شما را از وطنش بیرون کند که راه برگشت هم نداشته باشید عبرت بگیر و توبه کن والا خاکسترهای بلوچستان دارند به شعله تبدیل می شوند وتمام وجود پلیدت را خاکستر می کنند .
ابوعمرازسراوان

هیچ نظری موجود نیست: