۱۳۸۷ دی ۲۱, شنبه

مسلمان فريبي رژيم آخوندي را تماشا كنيد!
بنام الله مقتدر
مسلمان فريبي رژيم آخوندي را تماشا كنيد!
رژيم باصطلاح جمهوري و باصطلاح اسلامي ايران از روزي كه بر سر كار آمده است خودش را با شعار هائي توخالي و عوامفريبانه سر پا نگهداشته است. مرگ بر امريكا و مرگ بر اسرائيل دو شعار دروغين و مسلمان فريبانه اي هستند كه اين رژيم منافق بطور روزمره سر ميدهد تا اين باور را درذهن توده هاي مسلمان فرو كند كه نه تنها اين رژيم يك رژيم اسلامي است بلكه بهترين رژيم اسلامي هم هست چون دشمن اسرائيل و امريكا است. اين رژيم با تبليغات شبانه روزي به سي و دو زبان دنيا اين دروغ بزرگ را در ذهن مسلمانان و ديگر مردم دنيا فرو كرده است كه تنها رژيم اسلامي مبارز و انقلابي همين رژيم است. اما اگر از زير چتر اين تبليغات صددرصد دروغين بدرآئيم و مواضع رژيم آخوندي را در عمل هم مورد توجه قرار دهيم خواهيم ديد كه دروغ ميگويد چون در عمل و در پنهان كاملا هم پيمان امريكا و اسرائيل است.رژيم آخوندي به زور تبليغات دورغين خود را حامي حماس و مردم حق طلب فلسطين به جهانيان معرفي كرده است و همه فكر ميكنند كه ايران در جنگ با اسرائيل حماس را تنها نخواهد گذاشت ولي در عمل چنين نيست. رژيم آخوندي كه اينهمه دشمني خود را با اسرائيل در افكار عمومي جهان پر رنگ و برجسته كرده است اگر دروغ نمي گويد وقت آنست كه نيروهايش را به غزه بفرستد تا در كنار مردم فلسطين با اسرائيل بجنگند. اگر خودش مستقيما نيرو نميفرستد خوب حزب الله لبنان را كه ساخته و پرداخته و دست نشانده اين رژيم است در اين وقت بسيار حساس وارد جنگ با اسرائيل كند حزب الله هم بمنظور عوامفريبي خيلي سنگ دشمني با اسرائيل به سينه زده است وحالا جدا وقت آنست كه در كمك و همدستي با حماس وارد جنگ با اسرائيل بشود، چرا نميشود!!؟ بخاطر اينكه دروغ ميگويند و همه اين هارت وپورت ها و رجز خواني ها فقط و فقط براي فريب دادن مسلمين است. اينها دشمن مسلمين هستند نه امريكا و اسرائيل.همه ديديم كه رژيم ايران با حكومت طالبان در جنگ بود هرچه زور زد نتواست بتنهائي حكومت طالبان را ساقط كند و همچنين در عراق با حكومت صدام در حال جنگ بود خودش نتوانست حكومت صدام را ساكت كند اينكار را امريكا برايش انجام داد. هم رژيم صدام و هم نظام طالبان را امريكا ساقط كرد و نه رژيم دروغ پرداز آخوندي. امريكا اينكار را كرد كه اين هم پيمان پر منفعت و متخصص در منافت و ضد مسلمين را سر پا نگهدارد تا با موضعگيري هائي كه به دستور امريكا ميكند در منطقه بشكل يك لولو خورخوره در آيد و حكومتهاي همسايه و بخصوص اعراب از او بترسند و براي صيانت خود ناگزير از سرسپردگي امريكا شوند. اين كم كمكي است كه اين رژيم ضد اسلامي و منافق دارد به امريكا ميكند؟ حكومت هاي حامد كرزائي در افغانستان و نوري المالكي در عراق هر دو دست نشانده امريكا هستند و اگر ايران راست ميگويد كه دشمن امريكاست پس امريكا چطور اجازه ميدهد كه ايران در اين دو كشور به راحتي ارتباط برقر ار كند و برنامه هاي ضد اسلامي خود را در اين كشورها به اجراء درآورد !؟ صهيونيسم خيلي از برنامه هاي ضد اسلامي خود را در سطح جهان اسلام بوسيله همين رژيم ايران انجام ميدهد و اين در حالي است كه اين رژيم منافق براي فريب دادن افكار عمومي مسلمين همه روزه مشغول شعار سر دادن مرگ بر اسرائيل و مرگ بر امريكا ست و بهمين دليل رژيمي بس خطرناك براي مسلمين است و اگر بگوييم كه اين رژيم همانند غده اي سرطاني و خورنده بر پيكر اسلام چسبيده است دروغ نگفته ايم. مسلمين جهان با وجود اين رژيم سرطاني و شيطاني در معرض امتحاني بس بزرگ قرار گرفته اند و اگر در مقابله با آن قيام نكنند با برنامه هائي كه اين رژيم صهبونيستي در دست اجرا دارد مسلمين خيلي بيشتر از اين بد حال و خوار و زبون و بيچاره خواهند شد.
و ما علينا الا البلاغ... يا حق!

هیچ نظری موجود نیست: