۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

نبرد سرمچاران دلاور


تقدیم به سرمچاران سرزمینم که تنها با سلاح غیرت و ایمانشان به مبارزه با این طاغوتیان برخاستند و پرچم شرافت و عزت را در بلوچستان به اهتزاز درآوردند.
درون یک شب تار

سکوتی مبهم و اندوه فریاد

میان خوف و ترس این زمانه

نبردی گشت آغاز

نبردی نا برابر

نبردی پر دلاور

نبرد آهن و خون

نبرد گوله و جون

نبرد دیو و ایمان

نبرد مرد و شیطان

نبرد قلب عاشق با هزاران دشنه سرخ

نبرد شیشه و سنگ

نبرد عشق و نیرنگ

نبردی پاک با یاران بی باکمیان خوف و اندوه و تباهی

نبردی سرخ همچون اشک مادربه روی گونه های این زمانه

نبردی همچو پرهای چکاوکبه سوی نور ایمان و شهادت

نبرد سرمچاران دلاور

از برای اهتزاز بیرق حق و سعادت

یارمحمدزهی - خاشyarmohamadzehii@yahoo.com

هیچ نظری موجود نیست: