۱۳۸۷ دی ۸, یکشنبه


آثار الكل

بدن در برابر هر ميزان از الكل واكنشهاي متفاوتي نشان ميدهد: 1- مرحله سرخوشي و رضايت (0.03 تا 0.12 درصد): بعضي از علائم اين مرحله عبارت اند از: افزايش اعتماد به نفس،كاهش توجه و سرخي صورت 2- مرحله شور و هيجان و تحريك (0.9 تا 0.25 درصد):بعضي از علائم اين مرحله عبارت اند از: خواب آلودگي،مشكل در فهم و يادآوري مسائل ،جنبش هاي بدني نامتعادل و ديد تيره و تار 3- مرحله گيجي (0.18 تا 0.30 درصد):بعضي از علائم اين مرحله عبارت اند از:سر گيجه و تلوتلو خوردن‌، صحبتهاي نامفهوم 4-مرحله خرفتي و كند ذهني( 0.25 تا 0.50 درصد): بعضي از علائم اين مرحله عبارت اند از:عدم واكنش به محركها، ناتواني در ايستادن و راه رفتن ،احتمال استفراغ 5- مرحله كما (0.35 تا 0.50 درصد):بعضي از علائم اين مرحله عبارت اند از: غش كردن ناگهاني ، كم شدن دماي بدن،كاهش ضربان قلب 6- مرحله مرگ(بيشتر از 0.50 درصد) : ايست تنفس و سرانجام مرگ!

هیچ نظری موجود نیست: