۱۳۸۷ دی ۱۰, سه‌شنبه

بلوچ کوم گون تپاکی ءُ اتحاد ءَ گلامی ءُ ایردستی ءِ سانکلان پرشت کنت !

ایران ءِ زورارنسر ءُ ریزیته پگرین شیعی ـ شونیستی واکدار په بلوچ کوم ءِ بربادی ءُ بلوچ
گلزمین ءِ لٹ ءُ پل ءَ هر رپک ءُ پندل ءُ سیاستان کارمرز کنت. آ وتی بلوچ دژمنی

ءِسیاست ءُ کارکردان دیرانت چه حد ءَ گوازینتگ.
ایران ءِ رسترین واکداران چه نالائکین رضا میرپنچ ءِ دور ءَ بگر تان مروچی ما را هچبر ایرانی
نزانتگ ءُ مئی کوم ءِ گاری ءُ گمساری ءَ هر کارے کتگ.
آهان مئی بن پیرکی وطنءَ هشتاد سال گیش انت که پلگ ءُ

ورگ انت. بلوچ کوم که اے زالم ءُ رسترانی دیما اشتاتگ بے حساب ءَ کربانی داتگ ءُ مئی شهیدانی کاروان

سکدراج انت. اے رسترین شونیست بے حساب بلوچ کشتگ ءُ انگت هم ما را کشگ انت تان که
مئی گلزمین ءَ مئی پاکین بلوچستان ءَ گیشتر وتی پلیتین پنجگانی چیرا به دار انت.اے باروا

مئی بلوچ دپترزانت( تاریخ دان) گیشتر پٹ ءُ پول کنگی انت آهان مزنین کارے ءُ ذمه اے سرا انت۔ هرچنت که اے باروا

چیزے گرانقدرین کتاب ءُ نبشتانک هست انت بلے مئی پردرد ءُ جگرسندین گلامی تاریخ مان ایران ءَ هنگت ءَ سر جم کنگ نه بوتگ.
بلوچ کوم ءِ ذمه وارین پسگ ءُ جنکان په اے گلامی تاریخ ءِ بدل کنگ ءَ شپ ءُ روچ جهد ءُ
کوشست کنگ انت. بلوچ کوم چه وتی زند ءُ هستی ءَ دفاع کنگ انت ءُ پاکین پروردگارءَشکر انت که ما هنگت ءَ کومے ءِ حساب ءَ زندگین
هر بلوچـے ءِ کامیابـی مان هر نیکین ءُ کومی کارے یک پروشـے په ایران ءِ شومپالین ءُجاهلین شونیستان انت. بلوچ کوم ءِ سیاسی ءُ اجتماعی ءُ سلهبندین جهد ایران ءِ شیعی ـشونیستی پلیتین واکدارانی هلاپ ءَ مدام جاری بوتگ. هرچنت که مان اے ِپِڑان سکیءُ مشکلان بے حساب بوتگ انت بلے بلوچانی جد ءُ جهد مان ایران ءَ دیما شتگ اگان هنونین دور ءِ میان استمانی جاوران ءُ ایران ءِ حالتان دلگوش گور کنین ء گڑا پدّر بیت که مئی بزگین کوم

په آجویی ءُ استقلال ءَ سک نزیک انت.
البت ما را وتی کومی جد ءُ جهدانی تاریخءِ تجربه یان کارمرز کنگی انت ءُ دلجم ءُ دل ایکیم بئین که بید ما وت، هچ کس ما را آزات کت نه کنت. بلوچ جهدکاران ءُ سیاسی ءُ سلهبندین

هوربندانی باسک ءُ سروکان هنونین جاوران شر چار ءُ بیچار کنگ لوٹیت.
درستین بلوچی هوربند وتی حزبی ءُ سازمانی تنگ نظریان په بلوچ کوم ءِ آجویی ءِ هاترا ندر به کننت.
په بلوچستان ءُ بلوچ کوم ءِ هاترا وتی بے پائدگین یک ءُ دوروچی تاکتیکان بل انت ءُ کمے دورتربچار انت.
بلوچ مچی ءُ هوربندان چه کسان ءُ چه مزن، چه سیاسی چه سلهبند هر چه زوت تر هور به بنت
گِهترانت ءُ په بلوچستان ءِ کومی جد ءُ جهد ءِ زورمند تر کنگ ءِ هاتر ءَ یک مسترین هوربندے شر

به کننت.هنچین هوربندے که په بلوچستان ءِ آزاتی ءُ پورئین وت واجهی ءَ جد ءُ جهد بکنت.
اگان بلوچی هوربند ء ُ مچی که ذمه وار انت، ایران ءُ دگنیا ءِ مروچیگین جاوران شری سرا بچا رنت ءُ گون تپاکی چه اے کم درورین حالات پائده بزور انت
گڑا مئی کوم گلامی ءِ ریزتگین سانکلان همے زوتــان سست کنت ءُ آزات بیت.

محمد کریم بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: