۱۳۸۸ فروردین ۱۹, چهارشنبه

آزادی


ما برای آزادی می رزمیم

زیرا زیستن در زیر چتر بردگی، پست ترین نوع زندگی است
برای حیات مادی همه چیز را می توان داشت.

آب، نان و مسکن.

ولی اگر آزادی ما برباد رفت

اگر غرور ملی ما درهم شکسته شد

واگر استقلال ما نابود گشت
در آن صورت این زندگی،برای ما کوچکترین لذتی نخواهد داشت

دوستدارمجاهدان جندالله

هیچ نظری موجود نیست: