۱۳۸۸ فروردین ۲۷, پنجشنبه

انواع مصایب وسختیها که انسان به واسطه ی آن،آزمایش می شود


سنت خدا در ابتلا بیان شد که خداوند بندگانش را با
ایجاد مصایب وسختیها ، امتحان می کند ؛ همچنانکه این سنت ابتلا در
مقابل بخشایش نعمتهاوخوبیها نیز وجود دارد.برخی ازمصایب .سختیها
که انسان باآن موردآزمایش قرارمی گیرد ، درآیات ذیل ملاحظه می شود
:وَلَنَبلٌوَنَّکٌم بِشَیءمِنَ الخَوفِ والجٌوعِ وَنَقصٍ مِنَ الاموالِوَالَانفٌسِ وَ الثَّمَرَ
اَتِ ‌وَبَشّرِالٌصَّابِرِینَ الَّذِینَ اذَا اَصَابَتٌهم مٌصِیبةٌ قالٌواِنا لله واِنااِلیهِ رَاِجِعٌونَ
اولئکَ عَلَیِهم صَلَوَاتٌ مِن ربهم وَرَحَمَةٌوَاولئک هم المهتدون
(بقره /155
-157)(قطعا شما رابا برخی ازامورهمچون ترس وگرسنگی وزیان مالی
وجانی وکمبود میوه ها ، آزمایش می کنیم و مژده بده به برد باران وآن
کسانی که هنگامی بلایی به آنان می رسد ،می گویند.مااز آن خداییم وبه
سوی او باز می گردیم و آنان همان برد باران با ایمانی هستند که الطاف
و رحمت واحسان و مغفرت خدایشان شامل حال آنان می شود و مسلما
ایشان راه یافتگان به جاده ی حق وحقیقت و طریق خیروسعادت هستند
.همان گونه که در آیات مذکور بیان شد،خداوند متعال بندگانش را گاه با
توانگری وفراخ دستی وگاه باناداری وتنگدستی امتحان می کند؛مصایب
وسختیها ، همچون ترس وگرسنگی وضرر وزیان بخشی از مال وثروت
وزیان جانی ،همانند مردن یاوران وخویشان ودوستان نزدیک ومحبوب
ونیز کمبود فرآورده ها ؛ به طور که مزرعه وباغها و درختان بدون ثمر
خواهند ماند .کسانی که نسبت به این سختیها و بلاها،پایداری می کنند ،
این آیه ی قرآنی را ورد زبان خویش می کنند . اِنا لله و اِنا اِلیهِ رَاِجِعٌونَ
آنان که واقفند به اینکه خودوآنچه که متعلق به آنان می باشد،مالک آن
خداست واوست که می تواند به هرشکل وکیفیتی که بخواهد،درآن تغییر
ایجادمی کندومی دانندکه آنان به سوی خدابرخواهندگشت ویقیناًدر برابر
صبرشان،جزا وپاداش دریافت خواهند کرد . خداوندمتعال به چنین صابر
انی مژده داده است : اولئکَ عَلَیِهم صَلَوَاتٌ مِن ربهم وَ رَحَمَةٌ . از طرف
پروردگارشان به آنان رحمت ومغفرت عطاخواهدشد.ولئک هم المهتدون
نیز آنان برراه راست وخیر وسعادت هستند؛به طوری که در برابراو امر
الهی گردن می نهند و خود را متعلق به آخرت می دانند.
تفسیر ابن کثیر
،ج1،ص197وتفسیر زمخشری،ج1،ص207
منبع : حیات امت اسلام

هیچ نظری موجود نیست: