۱۳۸۸ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

ملت مظلوم ایران انتخابات را تحریم می کند


وقتی اخبار کشورهای جهان را چک می کنم از بین تمام کشورها تنها کشوری که اخبار روزانه آن فقط در مورد قتل و اعدام ودستگیری و ضرب وشتم وفساد وزندان وشکنجه است نام ایران در سرفهرست تمام کشورهای دنیا می درخشد هرروز در اخبار می خوانم در فلان کشور مردم به این آسایش رسیدند و در فلان کشور مردم این قدر راحت هستند ولی وقتی اخبار مملکت امام زمان را می خوانم فقط وفقط بوی خون و بوی متعفن زندان می آیدسی سال است که سایه ی شوم وسیاه نکبت بار این حکومت منحوس آخوندی بر سر ملت مظلوم ایران سوار است وتمام چیز این ملت را به غارت می برد وتمام اقشار جامعه گرفته از قشر مظلوم معلمان و قشر بی دفاع زنان وقشر با محبت دانشجویان وقشر زحمتکش کارگران ووووو.... روز بروز بدبختیشان بیشتر می شود وخصوصا تمام اقلیت های قومی و مذهبی تحت فشار کامل این رژیم بی لیاقت هستند ودر بدبختی کامل زندگی را بسر می کنند وجالب اینجاست که با تبلیغات دروغین خود حکومت خود را در جهان حکومتی عادل و نمایان می کند درحالی که تمام وسایل ارتباط جمعی در دست حکومت هستند وچیزی از این ظلم ها برای جهانیان رو نمی شود و کسی نمی داند که در هرروز بصورت استمرار جوانان بلوچ و اهل سنت ایران توسط گلوله های مرصاد وسپاه به شهادت می رسند وروزی در بلوچستان وجود ندارد که آه مادری به آسمان بلند نشود و دنیا فکر میکند که تمام ملت طرفدار این حکومت منحوس می باشد چون دنیا می بیند که مردم با حضوری گرم در انتخابات رژیم شرکت می کنند غافل از این که تمام شرکت مردم نمایشی و اجباری است وملت های دیگر خبر ندارند که اگر ملت شرکت نکنند به آنها کوپن تعلق نمی گیرد و اگر مردم در انتخابات نمایشی شرکت نکنند از کارت سوخت بنزین محروم می شوند و دانش آموزان از شرکت در دانشگاهها محروم می شوند .اما گروهی کم دارند تلاش می کنند تا چهره ی اصلی وزشت این حکومت پیر وخرفت را برای جهانیان ظاهر کنند لذا از تمام ملت خواسته می شود برای یک بار هم که شده انتخابات نمایشی این حکومت را تحریم کنیم تا چهره ی اصلی و طرد شده ی آن برای جهانیان ظاهر گردد .و خصوصا از تمام اقلیت های قومی و مذهبی خواسته می شود تا برای رفع این همه توهینات به مذاهب بصورت کامل این حکومت را ناامید کرده ودر رسوا کردنش دست در دست هم داده انتخابات را تحریم کنیم مطمئن باشیم که پیروزی مال ملت است ورسوایی سهمیه ی ظالمان خوک صفت .

ابو عمر سراوانی
خبرگزاری دزک نیوز

هیچ نظری موجود نیست: