۱۳۸۸ اردیبهشت ۶, یکشنبه

نوچه شونیستهای فارس دربخش فارسی بی بی سی

بربسیاری از هم زنجیران آشکار است که برنامه های فارسی بی بی سی ضد جنبشهای ملی ملل تحت ستم در ایران نه تنها مخرب بوده بلکه نقش بلندگوی تبلیغاتی حکام خودکامه تهران را داشته اند. اگرچه سیاستهای اصلی این خبرگزاری در لندن تعیین می شوند اما کارمندان بخش فارسی این شرکت از شونیستان مستقر در تهران دو آتشه تر هستند. نسل پیر و بازنشستگان این گروه ازایرانیان درانگلیس چنان تنگ نظر و گرفتار در دام شونیسم برتری طلبانه بودند که بندرت در برنامه هایشان از ملل دیگر غیر از فارس اسم می بردند.بخش فارسی رادیوی بی بی سی برای اولین بار دربهار سال ۱۹۸۷ به وجود مبارزات ملی بلوچ در بلوچستان غربی اعتراف کرد اما با مغلطه کاری و گزارشی مملو از دروغ سعی در وارونه جلوه دادن حقایق و وابسته دانستن جنبش بلوچستان نمود. این گزارش چنان عکس العملی از جانب شنوندگان به دنبال داشت که بخش فارسی بی بی سی از شنوندگان بلوچ معذرت خوا ست و به نادرست بودن گزارش پخش شده شان اذعان کرد.با استخدام نسل کنونی کارمندان بخش فارسی انتظار می رفت که اینها به خود و دیگران احترام گذاشته و با دید بازتری و بیطرفانه برنامه های فارسی را تحویل شنوندگان بدهند.از آنجائیکه شمار زیادی از این کارمندان در غرب بخصوص در جزیره انگلیس رشد یافته و تحصیل کرده اند چنین انتظاری چندان بیجا هم نبود. اما چه کنیم که این نسل&nb sp;شونیستان دوآتشه ترو بیسواد تراز نسل بازنشسته هستند و انگاراز وجود ترکمن، کرد، آذزی، بلوچ و عرب در کشور ایران بی خبر هستند و حتی زحمت آنرا هم به خود نمی دهند تا ازکارمندان با سواد و بیطرف بی بی سی در بخش انگلیسی، اردو و عربی در مورد ایران و ملل در بند آن بپرسند..

آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان
۲۶ اپریل ۲۰۰۹
محمد کریم بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: