۱۳۸۸ فروردین ۲۴, دوشنبه

یکی ازسنتهای خداوند،ابتلای انسان به خیروشراست

سنت ابتلای خداوند در بندگان چنین جاری بوده است که خداوند آنان را
با امورشروطاقت فرسا ،همانند بیماری وفقروسختیهاومعظلات دیگروبا
امور خیر ،همچون اعطای نعمت وثروت وآسایش وایجاد رفاه وسلامتی
وبی نیازی وهمانند آن امتحان می کنند.ابتلابه خیروشربه خاطرآن است
که دانسته شود که چه کسی در برابر مواهب الهی،سپاسگزار است وچه
کسی درمقابل سختیها وبلاها، شکیبا. خداوند متعال می فرماید:
کُلُّ نَفْسٍ
ذَائِقَةْاْلْمَوْتِ وَنَبْلٌوکُمْ بِالشَّرِّوَالْخَیِرِفِتْنَةً وَ‌اِلَیْنَا تٌرْجَعٌونَ
(انبیاء/35)(هرکس
مزه ی مرگ را می چشد و ما را با سود و زیان و بدیها و خوبیها کاملا
می آزماییم وسرانجام به سوی ما برگردانده می شوید)پس خداوندمارادر
مقابل مشکلات ومصایب مانند بیماری وفقروغیره قرارمی دهد تا صبرو
تحمل ما در مورد آزمایش قرار گیرد . همچنانکه ما را در مقابل سلامتی
ثروت وآسایش قرارمی دهد تا سپاس و شکر گزاری ما مورد امتحان و
آزمایش قرارگیردوآن بندای که به وی نعمت عطاشده است،بنابر تکلیفی
که داردبه سپاسگزاری دربرابرآن نعمت می پردازد.واژه ی فتنه درآیه ی
(وَنَبْلُوکُم بِالشَّرِوَالْخَیْرِفِتْنَةً)،به معنای آزمایش است ومفعول مطلق تأکید
ی غیرازلفظ خود،(نَبْلٌوکُمْ ) می باشد .(وَ‌اِلَیْنَا تٌرْ جَعٌونَ ) انسان به سوی
خدا برخواهد گشت تا جزای وی،به خاطرشکیبایی که دربرابر مصایب و
شکری که درمقابل مواهب کرده اند ،داده شود .تفسیرزمخشری،ج3،ص
116آزمایش انسان گاهی با فراخی و گسترش نعمت است که شکر و
سپاس را واجب می گردانند و گاهی با ضرروزیان که صبروشکیبایی را
لازم می دارد.بنا بر این انسان درهردو شرایط نعمت وعدم نعمت ، مورد
آزمایش خداوند قرارمی گیرد.بدین طریق که محنت ورنج ، مقتضی صبر
است ومحنت یا نعمت ، مقتضی سپاس و شکر .صبر شکیبایی در مقابل
مصایب ودشواریها ،آسانتر از شکروسپاسگزاری در برابر نعمتهاست .
بنابر این نعمت بزرگترین وسخت ترین آزمایش محسوب می شود و با
عنایت به همین نکته است که امیرالمؤ منین حضرت عمر بن خطاب
(رض)می فرماید:(بلینابالضراءفصبرناوبلیناباالسرآءفلم نصبر)(باابتلاء
وآزمایش دربرابر مصایب و سختیها می توانیم صبر پیشه کنیم ولی در
مقابل نعمتهای خداوندنمی توانیم شکروسپاس شایسته وحقیقی رابجای
آوریم)
مفردات غریب القرآن اصفهانی صفحه ی 6۱
منبع : حیات امت اسلام

هیچ نظری موجود نیست: