۱۳۸۸ فروردین ۲۰, پنجشنبه

تهران ءِ شیعی ـ فاشیستی حکومت عاجز انت

اگان چه هشتاد ءُ یک سال چه رونشتی بلوچستان ءِ زور برد کنگ ءَ گوستگ ءُ ایران ءِ جاهلین شونیستی واکدار بلوچ ءِ کومی حقان نه من انت بلــے بلوچستان ءِ مهلوک انگت ءَ گون سربلندی ءَ ایران ءِ حکومتی یانی دیم اوشتاتگ انت ءُ کومی جد ءُ جهد ءَ دیما برگ انت.ایران ءِ نظامی ءُ فوجی ءُ آخوندانی رسترین حکومتی مئی کوم ءِ وجود ءُ کومی حقان وَ نه من انت بلـے آهان گون عاجزی ءُ بزگی بلوچستان ءِ مهلوک ءِ کومی جد ءُ جهدان اے وڑ ءَ من انت.اسماعیل احمدی مقدم ایران ءِ رسترین فوجیانی مستر نوکین سال ءِ اولی روچان مان چنت انترویو گون ایرانی رادیو ءُ تلویزیون ءَ جار جت که همے سال ءَ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومن بزان دو سد میلیارد تومن په بلوچستان ءِ سیمسر ءِ بندگ ءَ هرچ کنگ ءِ برنامه هست انت. آ گوشت که مان گوستگین سال ءَ کساس ۴۰۰ سلهبندین جنگ گون اشرار، شپکی یان ،تروریستان ءُ ڈنی ملکانی اجنت مان بلوچستان ءَ داتگ.ایران ءِ رضایی نامین رسترین فوجی مسترے گون عاجزی ءُ په نادلکشی ءَ مان انترویوے گون ایسنا ءَ منّ ات که بلوچان یک سد تریننگ سنترءُ سلهبندی بنجاه مان رودراتکی بلوچستان هست انت ءُ بلوچان اودان وت ءَ تیار کننت ءُ ایران ءِ تها هلگر کننت ءُ پدا آ دیم بزان پاکستان ءَ رونت.اے جاهل ءُ بلوچ کشین رستر ءَ گشت که په سیستان ءُ بلوچستانءِ سیمسرءِ بندگ ءُ کنترول ءَ ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومن هرچ بوتگ که کم انت. دگه ۳۰۰ تان ۴۰۰ میلیارد تومن پکار انت تان سیستان ءُ بلوچستان ءِ سیمسرءَ به بندانت ءُ امن به کننت.رادان نامین رسترے که یکے چه ایران ءِ فوجیانی مستر انت مان انترویوے گشتگ ات که دگه تهمبل ءُ اوپار بس انت. بلوچستان ایران ءِ نا امن ترین بهر انت. چه انقلاب ءِ اولی روچان بگر دان مروچی ۲۰۰۰ سرباز، فوجی، پاسدار ءُ بسیجی مان بلوچستان ءَ کشگ بوتگ انت.گنوکین رادان گشت که ایران ءِ پاسدار ءُ فوجی تیار انت که مان پاکستان ءِ تها بزان رودراتکی بلوچستان ءِ سیمسرءَ بلوچان رند به دینت ءُ پرشت ءُ پروش به کننت. زابلی یانی نماینده یان مان ایران ءِ ملایانی مجلس ءَ هم مان گوستگین ماهان بے توار نه بوتگنت پیرهپتارین شهریاری ءُ تولگین عباسعلی نورا دوئین چنت انترویو داتگ ءُ وتی بلوچ کشین سیاستانی پروش ءَ منّتگ ءُ اے دوئین جنایتکارءُ بلوچ کش که چنت سال انت هور گون روباهین سلیمانی ءُ بیدرین دهمرده ءَ بلوچانی زند هال چه جهندم ءَ گنتر کتگ، هنون دگران میاریگ کننت.رسترین احمدی مقدم ءُ گنوکین رادان ءُ عاجزین رضایی ءُ نمک بد حرامین شهریاری ءُ تولگین نورا زانگ لوٹیت که آهانی عاجزی په بلوچان سوب انت. آهان زانگی انت که آهانی پت ءُ پیروکان بزان امان الله جهانبانی، داورپناه، نخجوان ءُ ناوانندهین ءُ اسپ چارینوکین رضا شاه ءِ هزاران فوجی گون انگریزانی پلینڈی ءُ کمک ءَ مئی گلزمین زوربرد وَ کت بلے بلوچ کوم ءَ گار ءُ بیگواه کت نه کرت. بلوچ کوم ءِ توار روچ په روچ برزتر بیان انت ءُ بلوچانی برحقین جهد دیما روان انت ءُ تهران ءِ فاشیستانی عاجزی گیشتربیان انت.مئی هزاران مکهین مات ءُ هاتونین گهاروتی سرمچارین بچ په کومی حقانی پچ گرگ ءَ ردوینتگ هما سرمچار که په زانت ءُ سرپدی ءَ بلوچستان ءِ راجدپترءِ کیمتی ین بهرے ءَ گون وتی زگرین ءُ سهرین هونان نبیسگ انت.پروشت ءُ پروش بات ایران ءِ شیعی ـ فاشیستی حکومتآزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان
اپریل
۲۰۰۹
محمد کریم بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: