۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

انتظاربيهوده!

زمامداران رژيم خودكامه ولايت فقيه اشرار و مفسديني هستند كه ايده ي باطل خود را زير پرده ي اسلام ناب و عدالتخواهي مي پوشانند و به دروغ و ريا خودشان را خيرخواه و مدافع ملتهاي تحت ستم قلمداد مي كنند و بابي شرمي تمام دم از آزادي بيان و قلم و عقيده مي زنند و با شگردهاي منحصر به فرد خودشان وانمود مي سازند كه همه ي اقشار ملت ايران از كليه آزادي ها و حقوق شهروندي بهره مند و برخورداراند! اما عملكرد زننده ي اين از خدابي خبران نشانگر آن است كه اينان مستبدترين افراد و سردمداران فساد و پيشوايان كفر و الحاد و نفاق اند و آنچه با زبانشان اظهار ميدارند غير از چيزي است كه در دلشان پنهان مي كنند و در عمل به آن دست مي يازند، اين ستمگران با يوغ ولايت فقيه بر مردم حكومت مي رانند و به نام مذهب و دين بر گرده ي آنان تازيانه جور مي نوازند و بدترين جنايتها را نسبت به بي نوايان روا مي دارند و در طول دوران سياهشان نشان داده اند كه چه درنده هاي سيري ناپذير و زالو صفتاني هستند و در حيله گري و فريبكاري در عالم بي مانندند و هر زمان به خصوص هنگامي كه نياز به يك انتخابات نمايشي براي ادامه حيات ننگين خود داشته باشند به دستاويز تازه اي چنگ مي زنند و به حيله اي متوسل مي شوند و چهره و رنگ عوض مي كنند و از اصلاحات و حقوق ملت سخن به ميان مي آورند و مملكت را مملكت مردم و حكومت را از آنان مي دانند و با شيادي سعي در كشيدن توده ها به پاي صندوقهاي نمايشي رأي مي نمايند اما همين كه نمايش به پايان رسيد همه چيزرامال خود و از آن خود مي دانند و جز منطق استبداد چيزي نمي فهمند و مردم را محجوريني مي پندارند كه نياز به قيم دارند و همچون برده با آنان رفتار مي كنند.
از چنين خودكامگاني چه انتظاري مي توان داشت؟ از حكومت خودكامه اي كه انسان ها را به بردگي و اسارت خودفر امي خواند و آنان را به تسليم در برابر برنامه هاي طاغوتي خود دعوت مي كند و سردمداران آن، اصولا باورمند به دموكراسي و آزادي بيان و قلم و عقيده و حقوق بشر، نبوده و نيستند نبايد انتظار آزادي و عدالت داشت، در نظامي كه بيش از چندين میليون سني حق انتخاب شدن را نداشته باشند؛ چون سني هستند! در نظامي كه همه چيز به يك مرجع انتقاد ناپذيري يعني خامنه اي برميگردد و او خود را ولي امر مسلمين جهان مي پندارد! و براي خودش حكم خدايي قايل است! و همچون فرعون مي گويد: ( اليس لي ملك مصر)! در چنين نظامي آزادي داشتن و برخوردار بودن از حقوق كامل شهروندي، يك امر محال و ناشدني است و نبايد هم توقع آزادي داشت؛ چون مكانيزم نظالم ولايت فقيه بگونه اي است كه اجازه نمي دهد كسي آزادي داشته باشد، هر انتخاباتي هم كه صورت گرفته و مي گيرد قلابي و فرمايشي بوده و هست و در چهارچوب فعلي رژيم و با وجود ولايت فقيه هيچ اصلاحي امكان پذير نيست و دم از اصلاحات زدن يك بازي انتخاباتي و فريبي بيش نيست.
در كجاي دنيا چنين نظامي را سراغ داريد كه يك نفر همه كاره ي يك مملكت و حكم او بي چون و چرا لازم الاجرا باشد و حكم خدايي دانسته شود و حق ابطال همه ي آراي ملت را داشته باشد؟! سي سال است كه بر همين منوال مستبدانه و قلدر مآبانه بر مردم حكمروايي مي كنند و همه ي اقشار ملت به خصوص اهل سنت را با شعارهاي فريبنده و به طرق مختلف گول زده اند و وعده هاي توخالي داده اند و شعار وحدت، برابري، آزادي و عدالت اجتماعي را زمزمه كرده اند اما در عمل بدترين اهانتها را به مقدسات مذهبي اهل سنت روا داشته اند و فوج در فوج جوانان سني را تنها به جرم سني بودن به بهانه هاي مختلف اعدام كرده اند و بر جور و اختناق ولايت فقيه و زور و زر خويش افزوده اند، زمامداران اين رژيم هرگاه پايه هاي استبداد خود را لرزان ديده و احساس خطر كرده اند ترفندي بكار برده و يك عروسك بي خاصيت سرا پا وفادار به ولايت فقيه را به ميدان آورده اند و با شعار دروغين اصلاحات، با آراي مردم بازي كرده اند و از اين طريق سعي در آرام ساختن موج اعتراضات روبه افزون مردم نموده اند.
سردمداران رژيم در حال حاضر با دسته بنديهاي كاملا برنامه ريزي شده و با جا به جايي مهره هاي رنگين فيلتر شده شوراي نگهبان و با رنگ عوض كردن، سعي مي كنند به هر طريق ممكن به حيات ننگين خود ادامه دهند از اين رو با در نظر داشت انتخابات فرمايشي كه پيش رواست، همه ي كانديداهاي رياست جمهوري سعي مي كنند با ترفند هاي مختلف مردم بي نوارا تحت تأثير تبليغات انتخاباتي خود قرار دهند و آنان را به پاي صندوقهاي رأي بكشند بنابراين، همگي قيافه ي اصلاح طلبي را به خود مي گيرند و سنگ دفاع از حقوق شهروندي را به سينه مي كوبند و در مواردي هم برخي براي فريب توده ها، به اين و آن مي تازند و دولتهاي سابق را كه به نوعي خود از مؤيدين آن بوده اند زير سؤال مي برند ولي واقعيت آن است كه همگي از يك قماشند و منافق و بي باورند، اينان تنها و تنها نقش بازي مي كنند و از صداقت و راستي بي بهره و بيگانه اند و وعده ي رفع تبعيض و برخورداري همه ي اقشار ملت از حقوق شهروندي و آزادي بيان و قلم، يك شگرد تبليغاتي محض است و اگر بالفرض و المحال به خواهند هم نمي توانند چرا كه اينان عروسك هاي نمايشي در دستان غرغه بخون فرعون زمان خامنه اي اند و در دستان بي كفايت او مي چرخند و مي رقصند، انتقادي هم اگر برخي از اين كانديداهاي نمايشي در مورد عمل كرد دولتهاي سابق ابراز مي دارند براي خالي نبودن عريضه و سطحي است و براي فريب توده هاست و تنها در مورد نحوه ي عملكرد است و هيچ ربطي به تغيير ماهيت نظام ندارد؛ زيرا وقتي ميگويند ما به همه ي مباني و اصول قانون اساسي پاي بنديم يعني اينكه به ولايت مطلقه ي فقيه، به تبعيض، به حق نداشتن سني ها در كانديدا شدن و و..، معتقد و پاي بندند و خودشان را ملزم و متعهد به ادامه ي اين نظام سرا پا فساد و اختناق ميدانند و هر يك از اينها اگر قدرت را بدست گيرد همين روند كنوني را ادامه خواهد داد البته با شيوه اي ديگر، بنابراين، مردم به ويژه اهل سنت نبايد بيش از اين گول خورند و موجب تقويت ظلم و بيدادگري گردند و در انتخاباتي شركت كنند كه هيچ حقي در آن ندارند.
الفرقان


منبع : آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: