۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

سال سی؛.. هم ابلیس و هم آیت شيطان شدندوبلاگ گپ و گفت
سال سی
بسی رنج بردم دراین سال سیاز این دین مردم فریب و قسیکجائی خدائی که این دین توستبشر جمله قربانی کین توستتو کین داری از آدم بوالبشرکه باورندارد زدین جزکه شرفرستاده ای دین شمشیرو خونگرفتند دین باورانت جنونبرای همین شیخ وملاشدندهم ابلیس و هم آیت الله شدندهمه خاک ایران چه ویران شدهز ظلمی که با نام یزدان شدهنه دین سلام است و صلح و وفاقکه این دین خون است و جور ونفاقنه رحمی به زن میکند نی به پیرنه رحمی کند بر صغیرو کبیردروغ و دغل حربه دین شدهبزرگان دین را هم آئین شدهشده مصلحت هر دغلکاریستاساس قصاصش زخون خواریستبه دام بلا دل گرفتار شدمحبت صفا عشق سنگسار شدغم و غصه بر خوشدلی غالب استفقط گریه بر مردمان واجب است؟به فرمان تو در همین سال سیسلام و سلامت ندیده کسی

هیچ نظری موجود نیست: