۱۳۸۷ بهمن ۱۴, دوشنبه

انتخاب قذافی به ریاست اتحادیۀ افریقارهبر لیبی، معمر قذافی در حالی به عنوان رئیس اتحادیۀ افریقا انتخاب شد که برای یک تعدادی از نمایندگان این انتخاب بدیهی به نظر می آمد و تعداد دیگری از این انتخاب نا راحت بودند. حبیبه مجری شیخ، سخنگوی اتحادیۀ افریقا تصریح کرد که قذافی توسط سران کشورهای افریقایی در یک جلسۀ غیر علنی برای مدت یک سال انتخاب شد. فعلاً او در حال تشکیل ساختار ها و مشخص کردن اهداف خود بعنوان رئیس اتحادیۀ افریقا میباشد.
این اجلاس در حبشه صورت گرفت و قبل از قذافی، رئیس جمهور تانزانی این سمت را بعهده داشت.
دیروز در اجلاس اتحادیۀ افریقا، به پیشنهاد لیبی، روی طرح ایجاد حکومت واحد برای ایالات متحدۀ افریقا بحث صورت گرفت. اجلاس تصمیم گرفت که به این هدف، مرحله به مرحله بپردازد.
در مرحلۀ اول، کمیسیون اتحادیۀ افریقا به یک نهاد حکومتی «وحدت افریقا» تبدیل و از امکانات بیشتری استفاده خواهد شد. رئیس جمهور تانزانی و رئیس قبلی اتحادیۀ افریقا، «کیک وته» اعلان کرد که تشکیل ایالات متحدۀ افریقا، مرحلۀ نهایی این تحولات خواهد بود.
رئیس اتحادیۀ افریقا به شکل چرخشی انتخاب میشود و اینبار نوبت افریقای شمالی بود و به این دلیل انتخاب آقای قذافی بدیهی به نظر می رسید.
همچنان چند ماه قبل، بیشتر از دو صد تن از پادشاهان و نمایندگان سنتی افریقا به رهبر لیبی عنوان شاه شاهان را داده بودند. به همین دلیل قذافی قبل از شروع اجلاس سران اتحادیۀ افریقا گفته بود که درین اجلاس بعنوان شاهنشاه شرکت خواهد کرد. او همچنان میخواهد ارتش افریقایی، واحد پول افریایی و پاسپورت واحد افریقایی برای سفر در داخل قارۀ افریقا ایجاد کند.
رادیو فرانسه

هیچ نظری موجود نیست: